1946-48 - Zbiorowe lekcje matematyki

 

Koło bierze udział w Zjeździe Komitetu Studenckich Kół Chemicznych w Krakowie i Łodzi.

Urządzono zabawy. Za dochód z zabaw kupiono do biblioteki koła 79 książek.

W "Biuletynie Informacyjnym" Stowarzyszenia Bratnia Pomoc czytamy: "We wrześniu 1946 r. otrzymaliśmy 10 beli darów U.N.R.R.A. przydzielonych przez wojewodę lubelskiego. Zawartość bel została przekazana kołom naukowym do rozdziału w ilości proporcjonalnej do liczby słuchaczy"

Koła Naukowe Studentów rozpoczęły swą działalność niemal od pierwszych chwil istnienia UMCS. Koło medyków istniało już w pierwszych miesiącach 1944 r., inne rozpoczęły swą działalność w 1945 r., choć doczekały się zalegalizowania w okresie późniejszym. Koła naukowe studentów UMCS można podzielić na dwie grupy. Jedne z nich jednoczą studentów całego wydziału, inne tylko poszczególne grupy studentów, specjalizujące się w pewnym przedmiocie z dziedziny nauk ścisłych. Do pierwszej grupy należą takie koła jak: Koło Medyków, Koło Studentów Farmacji, do drugiej grupy, takie jak: Koło Biologów, Koło Matem-Fizyczne, Koło Chemików.

Koła naukowe mają za cel: pogłębianie zdobytej podczas studiów wiedzy, wzajemną pomoc w studiach, co osiągają przez organizowanie repetytoriów, wydawanie skryptów, tworzenie biblioteki, urządzanie zebrań referatowo-dyskusyjnych, urządzanie wycieczek. W ramach tej działalności 24 skrypty, utworzyły 8 bibliotek z 500 tomami podręczników, skryptów, urządziły 8 wycieczek naukowych, kilkanaście zebrań referatowych i dyskusyjnych. Ponadto własnością kół naukowych są dwa sklepiki, w których studenci mogą zaopatrywać się w przybory potrzebne do zajęć praktycznych, po cenach możliwie niskich... niektóre koła prócz swej normalnej działalności prowadzą akcję zdobywania dodatkowych funduszy na lepsze wyposażenie pracowni (Koło Chemików).