Tematyka

 

Image and video hosting by TinyPic 

 

KONKURENCJA PLAKATOWA:

 

1.       Promieniotwórczość – nieuniknione zagrożenie oraz pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie organizmów.

2.       Rad w produktach spożywczych i kosmetykach.

3.       Radioizotopy jako znaczniki procesów fizjologicznych i metabolicznych roślin i zwierząt. 

4.       Efekty izotopowe w fizykochemicznych właściwościach cieczy i ich roztworów.

5.       Wypadek jądrowy – przyczyny i skutki widoczne po latach.

6.       Elektrownie jądrowe.

7.       Maria Curie-Skłodowska jako prekursorka współczesnej radiochemii.

8.       Przełomowe odkrycia, które zmieniły spojrzenie na świat – Nobliści w dziedzinie chemii.

9.       Döbereiner, Newlands, Mendelejew, Bohr – różne spojrzenia na uszeregowanie pierwiastków chemicznych. 

     10.     Nowe pierwiastki w układzie okresowym o liczbach porządkowych 113, 115, 117 i 118.

 

KONKURENCJA TEORETYCZNA:

1. Chemia ogólna:

-  układ okresowy: odczytywanie informacji i zależności np. konfiguracji elektronowych,

- ustalanie wzorów chemicznych: sumarycznych, empirycznych, rzeczywistych, elektronowych (Lewisa) i strukturalnych,

- wiązania chemiczne: podstawowe rodzaje wiązań oraz przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek (hybrydyzacja sp, sp2 i sp3), przyczyny i sposób powstawania wiązania wodorowego na przykładzie wody, alkoholi i białek,

- typy reakcji chemicznych: synteza, analiza, wymiana pojedyncza, wymiana podwójna,

- podstawowe prawa chemiczne: np. prawo zachowania masy, prawo stałych stosunków objętościowych (Gay-Lussac).

 

2. Chemia nieorganiczna:

- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne i zastosowanie, dysocjacja, hydroliza,

- metale (np. Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Ag ), stopy metali: wspólne cechy metali, budowa wewnętrzna, kryteria podziału, reakcje metali z kwasami i wodą, metody otrzymywania oraz reakcje charakterystyczne, zastosowanie, obecność metali w wodzie mineralnej, działanie na organizm ludzki i środowisko,

- szkło jako mieszanina pewnych soli: właściwości, otrzymywanie, zastosowanie, szkło wodne, trawienie szkła,

 - stan skupienia: makroskopowa i mikroskopowa charakterystyka, przemiany stanów skupienia (topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja),

 

3. Podstawowe obliczenia chemiczne:

- stechiometria: mol, masa i objętość molowa, równanie Clapeyrona, wydajność reakcji, obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych, obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych,

-roztwory: stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, stężenia w ppm, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, pH, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, roztwory buforowe,

- jakościowa i ilościowa interpretacja równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym.

 

4. Reakcje redoks:

- bilansowanie równań reakcji: obliczanie stopnia utlenienia, bilans elektronowy, bilans ładunków, dobieranie współczynników stechiometrycznych, identyfikacja utleniaczy i reduktorów oraz reakcji utleniania i redukcji,

- związki manganu i chromu: barwy roztworów jonów o różnych stopniach utlenienia, reakcje z utleniaczami lub reduktorami,

- reakcje kwasu siarkowego(VI) i kwasu azotowego(V) z metalami: Cu, Hg, Cr, Ag, Al, Fe.

 

5.Termochemia:

- typ reakcji: endo- i egzoenergetyczne (np. endo- i egzotermiczne),

- entalpia i energia wewnętrzna: jako funkcje stanu; efekt cieplny reakcji,

- standardowa molowa entalpia: tworzenia i spalania,

- podstawowe prawa: prawo Hessa i prawo Lavoisiera-Laplace’a.

 

6. Kinetyka reakcji:

- obliczenia: zmiana szybkości reakcji na podstawie równania kinetycznego, czynniki wpływające na szybkość reakcji, okres połowiczengo przereagowania, rząd reakcji, stała równowagi reakcji,

- definicje: energia aktywacji, teoria zderzeń efektywnych i kompleksu aktywnego, katalizator, inhibitor, reguła przekory Le Chateliera-Brauna.

 

7. Chemia organiczna:

- węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie i reakcje charakterystyczne, doświadczalny sposób odróżnienia alkoholu monohydroksylowego od polihydroksylowego,

- tłuszcze: nazewnictwo, otrzymywanie,  podział, podstawowe reakcje, doświadczalny sposób wykazujący nienasycony charakter oleju jadalnego,

- hydroksykwasy: przykłady i nomenklatura hydroksykwasów (kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas salicylowy), właściwości fizyczne i chemiczne, charakterystyka kwasu salicylowego i jego pochodnych – aspiryna, PAS, zastosowanie hydroksykwasów w życiu codziennym, a w szczególności w kuchni,

- białka: zasady nomenklatury peptydów, charakter wiązania peptydowego, białka jako związki wielkocząsteczkowe, reakcje charakterystyczne dla białek, wysalanie i denaturacja,

- węglowodany: podział cukrów, interpretacja wzorów sumarycznych oraz strukturalnych (w formie łańcuchowej i pierścieniowej), właściwości fizyczne oraz chemiczne (karmelizacja, fermentacja i właściwości redukujące) monosacharydów, di-, tri- oraz polisacharydy jako produkt kondensacji cząsteczek cukrów prostych, wiązanie O-glikozydowe, właściwości fizyczne i chemiczne disacharydów oraz produkty ich hydrolizy skrobia jako przedstawiciel polisacharydów (budowa, właściwości fizyczne i chemiczne), doświadczalny sposób potwierdzania obecności kilku grup –OH w cząsteczce węglowodanu, doświadczalny sposób potwierdzania właściwości redukujących sacharydów, doświadczalny sposób wykrywania skrobi,  potwierdzenie redukujących właściwości monosacharydów w próbach Trommera i Tollensa.

 

8. Radiochemia:

-podstawowe pojęcia z zakresu budowy jądra atomowego (m.in. nukleon, nuklid, izotopy, izobary, liczba atomowa, liczba masowa),

-podstawowe pojęcia dotyczące rozpadu promieniotwórczego (m.in. czas połowicznego zaniku, stała rozpadu promieniotwórczego, aktywność źródła, prawo rozpadu i nagromadzania, prawo przesunięć Fajansa-Soddy’ego), - przemiany alfa, beta i gamma (wychwyt K, konwersja wewnętrzna itd.)