Regulamin IV Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego
 
 
 
 
§1. Cele, zasięg i miejsce Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego
 

1.       Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego, zwanego dalej Turniejem, jest:

a)       rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej,

b)       przełamanie niechęci do nauk ścisłych,

c)       uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

d)       popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów,

e)       podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

2.       Zasięg Turnieju obejmuje teren całej Polski.

3.       Turniej odbywa się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanym dalej Wydziałem.

§2. Struktura Organizacyjna

4.       Turniej organizowany jest za zgodą Dziekana Wydziału. Organizatorem Turnieju jest Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

5.       Organizator będzie ubiegał się o objęcie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (zwanego dalej Kuratorem) Honorowego Patronatu nad Turniejem.

6.       Dziekan Wydziału powołuje Komitet Główny – organ sprawujący nadzór nad przebiegiem Turnieju. W skład Komitetu Głównego wchodzą: Prodziekan Wydziału (jako Przewodniczący), nauczyciele akademiccy o uznanej pozycji w zakresie nauki i nauczania, dwóch przedstawicieli Koła Naukowego „Alkahest” działającego przy Wydziale (zwanego dalej Kołem), oraz, za zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty, oddelegowany pracownik Kuratorium Oświaty w Lublinie (zwanego dalej Kuratorium). W każdej edycji Turnieju skład Komitetu Głównego podawany będzie w odrębnym Aneksie.

7.       Przewodniczący Komitetu Głównego może zapraszać do współpracy pracowników naukowych niebędących członkami Komitetu, jak również inne kompetentne osoby, np. nauczycieli szkół, z zastrzeżeniem, iż nie będą to nauczyciele, których wychowankowie zgłosili udział w Turnieju.

8.       Obowiązki i zadania Komitetu Głównego to:

a)       merytoryczna opieka nad Turniejem,

b)       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Turnieju,

c)       wyznaczenie opiekunów pracowni, na której odbywa się konkurencja laboratoryjna,

d)       podejmowanie decyzji w kwestiach spornych,

e)       przygotowanie zadań do wszystkich etapów Turnieju,

f)        powołanie Komisji Plakatowej do oceny plakatów naukowych,

g)       ustalanie i zatwierdzanie listy drużyn zakwalifikowanych do danego etapu,

h)       wystawianie i ewidencjonowanie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu Laureata i Finalisty turnieju,

i)         przyznanie nagród Laureatom Turnieju,

j)        gromadzenie dokumentacji dotyczącej Turnieju.

9.       Siedzibą Komitetu Głównego Turnieju jest Dziekanat Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie Skłodowskiej 2 (budynek „Małej Chemii”), pok. nr 1 (parter).

10.    Do rozpoczęcia Turnieju, treść zadań przygotowanych na dany etap może być znana jedynie osobom upoważnionym przez Komitet Główny Turnieju.

11.    Sprawy organizacyjne Turnieju Komitet Główny powierza Komitetowi Organizacyjnemu, w skład którego wchodzą aktywni członkowie Koła. Nadzór nad pracami Komitetu sprawuje Opiekun Naukowy powołany przez Komitet Główny Turnieju. Komitet Organizacyjny tworzą:

a)       wskazany przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Opiekun Naukowy,

b)       Prezes Koła lub osoba przez niego wskazana – Przewodniczący,

c)       wskazani przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Członkowie Koła w liczbie nie mniejszej niż 3,

12.    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego może zapraszać do współpracy pracowników naukowych niebędących członkami Komitetu, jak również inne kompetentne osoby, np. nauczycieli szkół, z zastrzeżeniem, iż nie będą to nauczyciele, których wychowankowie zgłosili udział w Turnieju.

13.    Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem Naukowym. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Opiekun Naukowy powierza obowiązki Przewodniczącego jednemu z członków.

14.    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje osoby do pomocy w czynnościach organizacyjnych, a także przydziela im określone funkcje.

15.    Obowiązki i zadania Komitetu Organizacyjnego to:

a)       rozpowszechnianie informacji o Turnieju i wysyłanie zaproszeń do szkół,

b)       przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych Uczestników,

c)       opracowanie i udostępnianie materiałów przygotowujących Uczestników do Turnieju w formie elektronicznej i zamieszczanie ich na stronie internetowej Koła (alkahest.umcs.lublin.pl, zakładka „# OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”; symbol „#” odnosi się do numeru kolejnej edycji Turnieju), zwanej dalej stroną Koła,

d)       organizowanie konkurencji w ramach Turnieju od strony technicznej (zapewnienie sal, organizowanie stanowisk laboratoryjnych, zapewnienie środków ochrony osobistej, np. fartuchów, okularów itd., organizowanie sesji plakatowej, sprawdzanie/ocenianie prac i przekazywanie informacji Komitetowi Głównemu),

e)       zapewnienie regulaminu pracowni laboratoryjnej,

f)        zapewnienie wyżywienia uczestnikom turnieju.

16.    Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Turnieju jest siedziba Koła, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3 (Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego), pok. Nr 524.


§3. Uczestnicy Turnieju

17.    Adresatami Turnieju są uczniowie gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, ponadpodstawowych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych (dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości), zasadniczych szkół zawodowych i szkół średnich zawodowych z terenu całej Polski.

18.    W trakcie trwania Turnieju członkowie różnych drużyn nie mogą ze sobą współpracować ani korzystać z niedozwolonych pomocy.

19.    Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

20.    W formularzu należy podać:

a)       imiona i nazwiska Uczniów wchodzących w skład drużyny,

b)       imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna,

c)       pełną nazwę szkoły,

d)       dane kontaktowe,

e)       tytuł posteru związanego z jednym z zagadnień zamieszczonych stronie Koła dotyczących aktualnej tematyki Turnieju.

21.    Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany zarówno przez Uczestników Turnieju, jak i ich opiekunów w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

22.    Zgłoszenia przesłane po upływie wyznaczonego terminu lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

23.    Uczestnicy Turnieju poprzez wysłanie zgłoszenia wyrażają zgodę na:

a)       przeprowadzenie Turnieju zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b)       przetwarzanie i opublikowanie swojego imienia i nazwiska, nazwy szkoły, informacji o uzyskanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu (przy zachowaniu odpowiedniej ochrony danych osobowych),

c)       wykonywanie zdjęć podczas Turnieju oraz wykorzystanie ich w artykułach i publikacjach Organizatora.

24.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych, czy też systemu operacyjnego w komputerze Uczestnika.

25.    Udział w Turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z przygotowaniem plakatu naukowego, przyjazdem na Wydział, oraz ubezpieczeniem uczniów i opiekuna ponosi dana szkoła.

26.    Regulamin pracowni laboratoryjnej przewidzianej w etapie finałowym Turnieju został zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Finaliści Turnieju (patrz ust. 38) zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem pracowni.

27.    Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do:

a)       przestrzegania Regulaminu Turnieju oraz jego harmonogramu,

b)       informowania Komitetu Głównego i/lub Organizacyjnego o ewentualnych nieprawidłowościach w przebiegu Turnieju.

§4. Organizacja Turnieju All-chemicznego

28.    Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym każda drużyna ma składać się z 3 uczniów. Daną szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 drużyny. Dany uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.

29.    Turniej przeprowadzany jest w dwóch etapach.

a)       etap 1: eliminacje – konkurencja teoretyczna oraz konkurencja plakatowa,

b)       etap 2: finał – konkurencja laboratoryjna.

30.    W czasie Turnieju drużyny mogą korzystać jedynie z własnych przyborów do pisania oraz kalkulatorów. Niedozwolone jest korzystanie z innych pomocy naukowych. W trakcie Turnieju Uczestnicy korzystają z układów okresowych i tablic zapewnionych przez Komitet Organizacyjny.

31.    Szczegółowe informacje o organizacji Turnieju (w tym niniejszy Regulamin wraz z załącznikami) Komitet Organizacyjny zamieszcza na stronie Koła i rozsyła do szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów na terenie województwa lubelskiego do dnia 30 września danego roku szkolnego. W przypadku udzielenia patronatu przez Kuratora Regulamin przekazany zostanie do Kuratorium z prośbą o zamieszczenie go na stronie internetowej, rozesłanie do szkół lubelskich i – w miarę możliwości – przekazanie tych informacji do Kuratoriów Oświaty w innych województwach.

32.    Ramowy harmonogram Turnieju:

a)       luty danego roku szkolnego: nadsyłanie zgłoszeń i tytułów plakatów naukowych w formie elektronicznej,

b)       marzec danego roku szkolnego: etap 1 – eliminacje: uroczystość rozpoczęcia Turnieju na Wydziale, konkurencja teoretyczna, konkurencja plakatowa i ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu,

c)       czerwiec danego roku szkolnego: etap 2 – finał: konkurencja laboratoryjna, uroczystość zakończenia Turnieju połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Dokładne daty podane zostaną w odrębnym aneksie dla każdej edycji Turnieju do dnia 30 września danego roku szkolnego.

33.    Konkurencja teoretyczna obejmuje drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych. Konkurencja plakatowa polega na prezentacji przez Uczestników dostarczonych (we własnym zakresie) plakatów naukowych. Obydwie konkurencje są punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Regulaminu. Podstawą kwalifikacji drużyny do II etapu jest suma punktów uzyskanych z poszczególnych konkurencji.

34.    Każda drużyna może zaprezentować tylko 1 plakat. Dostarczone przez Uczestników plakaty muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

35.    Oceny plakatów dokonuje Komisja Plakatowa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

36.    Do etapu finałowego może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn. W przypadku kwestii spornych Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia dogrywki w wybranej przez siebie formie. Zasady przeprowadzania i oceniania dogrywki zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

37.    Konkurencja laboratoryjna obejmuje rozwiązywanie zadań laboratoryjnych, przy czym Uczestnicy wykonują określone eksperymenty chemiczne oraz analizują uzyskane wyniki. Szczegóły dotyczące zasad oceniania zadań laboratoryjnych znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

38.    O ostatecznej kolejności drużyn decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach. Finalistami Turnieju są wszyscy uczestnicy II etapu. Laureatami Turnieju są uczniowie drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca. Poza nagrodami rzeczowymi Laureaci otrzymują również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział (Uchwała nr XXIII – 26.7/15 Senatu UMCS z dnia 27.05.2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

§5. Tematyka Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

39.    Szczegółowa tematyka każdej z konkurencji oraz spis zalecanej literatury znajduje się w Załączniku nr. 4 do Regulaminu, który przygotowywany jest oddzielnie na każdą edycję Turnieju.

§6. Przepisy szczególne

40.    Jeżeli wśród zawodników znajdą się osoby niepełnosprawne, Organizator Turnieju dołoży wszelkich starań, aby miały one ułatwiony dostęp do sal, w których odbywają się zawody.

41.    Wypadki losowe uniemożliwiające drużynom uczniów udział w którymkolwiek etapie Turnieju nie są podstawą do organizowania dodatkowych etapów ani do ubiegania się o przyjęcie drużyny do następnego etapu, z pominięciem poprzedniego, w którym nie mogła z przyczyn losowych uczestniczyć.

42.    W przypadku, gdy uczeń wchodzący w skład 3-osobowej drużyny nie może wziąć udziału w I etapie Turnieju (z przyczyn od niego niezależnych) Opiekun drużyny w imieniu danej szkoły może wystąpić do Komitetu Głównego z prośbą o dokonanie zmiany składu drużyny. Każda z drużyn ma prawo tylko do jednorazowej zmiany osobowej, którą należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom (najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem etapu) na specjalnie przygotowanym formularzu (,,Formularz zmiany składu drużyny”).

43.    Nie ma możliwości zmiany składu drużyny zakwalifikowanej do etapu finałowego. W przypadku, gdy z przyczyn losowych w II etapie Turnieju nie może uczestniczyć cała drużyna, Komitet Główny zezwala na przystąpienie do konkurencji laboratoryjnej drużyny o niepełnym składzie (minimalnie 2-osobowej). Praca takiej drużyny jest oceniana tak samo jak w przypadku drużyn o pełnym składzie.

44.    Organizator może pozbawić drużynę prawa do dalszego udziału w Turnieju, jeżeli naruszy ona niniejszy Regulamin, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonej pomocy lub komunikację między drużynami w trakcie trwania którejkolwiek z konkurencji.

45.    Złamanie Regulaminu Turnieju przez jednego Uczestnika oznacza dyskwalifikację całej drużyny.

§7. Postanowienia końcowe

46.    Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

47.    Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Opiekunem naukowym Komitetu Organizacyjnego oraz Władzami Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Regulamin IV Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.pdf