Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

 Image and video hosting by TinyPic

§1. Cele, zasięg i miejsce Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

1.     1. Celem Turnieju jest:

a)       rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej,

b)      przełamanie niechęci do nauk ścisłych,

c)       uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych,

d)      popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów,

e)       podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

2.  Zasięg Turnieju obejmuje teren całej Polski.

3. Turniej odbywa się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

§2. Uczestnicy Turnieju

1.  Adresatami Turnieju są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

2. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie gimnazjum.

3. Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym każda drużyn ma składać się z 3 uczniów. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 drużyny. Dany uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.

4. W trakcie trwania Turnieju członkowie różnych drużyn nie mogą ze sobą współpracować ani korzystać z niedozwolonych pomocy.

5.  Turniej składa się z dwóch etapów:

a)       etap 1: Eliminacje – Konkurencja Teoretyczna oraz Konkurencja Plakatowa,

b)      etap 2: Finał – Konkurencja Laboratoryjna.

6. Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres

e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W formularzu należy podać:

a)       imiona i nazwiska Uczniów wchodzących w skład drużyny,

b)      imię i nazwisko Nauczyciela - Opiekuna,

c)       pełną nazwę szkoły,

d)      dane kontaktowe.

7. Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany zarówno przez Uczestników Turnieju jak i ich opiekunów
w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

8. Zgłoszenia przesłane po upływie wyznaczonego terminu lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

9. Uczestnicy Turnieju poprzez wysłanie zgłoszenia wyrażają zgodę na:

a)       przeprowadzenie Turnieju zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b)      przetwarzanie i opublikowanie swojego imienia i nazwiska, nazwy szkoły, informacji o uzyskanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu (przy zachowaniu odpowiedniej ochrony danych osobowych),

c)       wykonywanie zdjęć podczas Turnieju oraz wykorzystanie ich w artykułach i publikacjach Komitetu Organizacyjnego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

11. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z przygotowaniem plakatu naukowego i przyjazdem na Wydział Chemii UMCS oraz ubezpieczeniem uczniów i opiekuna ponosi dana szkoła.

12. Zakwalifikowane drużyny zobowiązane są do przesłania w określonym terminie tytułów plakatów naukowych
o tematyce wskazanej przez Organizatora Turnieju na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

13. Regulamin pracowni laboratoryjnej przewidzianej w etapie finałowym Turnieju został zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

14. Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do:

a)       przestrzegania Regulaminu Turnieju oraz jego harmonogramu,

b)      informowania Komitetu Organizacyjnego o ewentualnych nieprawidłowościach w przebiegu Turnieju.

 

§3. Struktura Organizacyjna

1. Organizatorem Turnieju jest Koło Naukowe „Alkahest” działające przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Turniej organizowany jest za zgodą Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz przy współpracy z Zakładami wchodzącymi w jego strukturę.

3.  Komitet Organizacyjny zostaje powołany na podstawie decyzji Prezesa Koła Naukowego „Alkahest” na okres 1 roku, przy czym określa zakres jego obowiązków. Prawo do nadzoru Turnieju zachowują aktualne Władze Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą aktywni członkowie Koła Naukowego „Alkahest”. Nadzór nad pracami Komitetu sprawuje Opiekun naukowy, powołany przez Władze Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

5. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie V-ce Przewodniczący. Uchwały Komitetu Organizacyjnego w sprawach administracyjnych oraz merytorycznych zapadają w porozumieniu z Władzami Wydziału Chemii UMCS, przy czym w sprawach merytorycznych Komitet zastrzega sobie prawo do własnej oceny zadań teoretycznych oraz laboratoryjnych.

6. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje osoby do pomocy w czynnościach organizacyjnych, a także przydziela im określone funkcje. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do współpracy pracowników naukowych, nie będących członkami Komitetu Organizacyjnego.

7. Członkami Komitetu Organizacyjnego nie mogą być nauczyciele gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, których wychowankowie zgłosili udział w Turnieju.

8. Do dnia rozpoczęcia Turnieju, treść zadań przygotowanych na dany etap może być znana jedynie osobom upoważnionym przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

                                                                          §4. Zadania Komitetu Organizacyjnego

1. Komitet Organizacyjny:

a)       rozpowszechnia informacje o Turnieju i wysyła zaproszenia do szkół,

b)      przyjmuje formularze zgłoszeniowe Uczestników,

c)       opracowuje i udostępnia materiały przygotowujące Uczestników do Turnieju w formie elektronicznej na stronie internetowej alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”),

d)      przygotowuje zadania do wszystkich etapów Turnieju,

e)       powołuje Komisję Plakatową do oceny plakatów naukowych,

f)        przekazuje autorom zadań część prac do dodatkowej weryfikacji – w sytuacjach spornych decyzję podejmuje niezależny pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zaproszony na wniosek Przewodniczącego Komitetu,

g)       ustala i zatwierdza listę drużyn zakwalifikowanych do danego etapu,

h)      przyznaje nagrody Zwycięzcom oraz Laureatom Turnieju.

 

§5. Organizacja Turnieju All-chemicznego

1. Turniej ma charakter zawodów drużynowych.

2. Turniej przeprowadzany jest w dwóch etapach. Szczegółowe informacje o organizacji Turnieju rozsyłane są przez Komitet Organizacyjny do szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjum na terenie województwa lubelskiego.

3. Ramowy harmonogram Turnieju:

a)      do 12 lutego 2016 r.: Nadsyłanie zgłoszeń i tytułów plakatów naukowych w formie elektronicznej,

b)      12 marca 2016 r.: Etap 1 – Eliminacje: Uroczystość rozpoczęcia Turnieju na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Konkurencja Teoretyczna, Konkurencja Plakatowa, ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu,

c)       3 czerwca 2016 r.: Etap 2 - Finał: Konkurencja Laboratoryjna, uroczystość zakończenia II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

4. Konkurencja Teoretyczna obejmuje drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych. Konkurencja Plakatowa polega na prezentacji przez Uczestników dostarczonych (we własnym zakresie) plakatów naukowych. Obydwie konkurencje są punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Regulaminu. Podstawą kwalifikacji drużyny do II etapu jest suma punktów uzyskanych z poszczególnych konkurencji.

5. Każda drużyna może zaprezentować tylko 1 plakat. Dostarczone przez Uczestników plakaty muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

6. Oceny plakatów dokonuje Komisja Plakatowa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

7. Konkurencja Laboratoryjna obejmuje rozwiązywanie zadań laboratoryjnych, przy czym Uczestnicy wykonują określone eksperymenty chemiczne oraz analizują uzyskane wyniki. Szczegóły dotyczące zasad oceniania zadań laboratoryjnych znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

8. Do etapu finałowego może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn. W przypadku kwestii spornych Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia dogrywki w wybranej przez siebie formie. Zasady przeprowadzania i oceniania dogrywki zostały zamieszczone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

9. W czasie Turnieju drużyny mogą korzystać jedynie z własnych przyborów do pisania oraz kalkulatorów. Niedozwolone jest korzystanie z innych pomocy naukowych. W trakcie Turnieju Uczestnicy korzystają z układów okresowych i tablic zapewnionych przez Organizatorów.

 

§6. Tematyka Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

1. Szczegółowa tematyka każdej z konkurencji oraz spis zalecanej literatury znajduje się na stronie: alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”).

 

                                                                      §7. Przepisy szczególne

1.  Jeżeli wśród zawodników znajdą się osoby niepełnosprawne, Organizatorzy Turnieju dołożą wszelkich starań, aby miały one dostęp do sal, w których odbywają się zawody.

2. Wypadki losowe uniemożliwiające drużynom uczniów udział w którymkolwiek etapie Turnieju nie są podstawą do organizowania dodatkowych etapów ani do ubiegania się o przyjęcie drużyny do następnego etapu, z pominięciem poprzedniego, w którym nie mogła z przyczyn losowych uczestniczyć.

3. W przypadku, gdy uczeń wchodzących w skład 3-osobowej drużyny nie może wziąć udziału w I etapie Turnieju
(z przyczyn od niego niezależnych) Opiekun drużyny w imieniu danej szkoły może wystąpić do Komitetu Organizacyjnego z prośbą o dokonanie zmiany składu drużyny. Każda z drużyn ma prawo tylko do jednorazowej zmiany osobowej, którą należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom (najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem etapu finałowego) na specjalnie przygotowanym formularzu (,,Formularz zmiany składu drużyny").

4. Nie ma możliwości zmiany składu drużyny zakwalifikowanej do etapu finałowego. W przypadku, gdy z przyczyn losowych w II etapie Turnieju nie może uczestniczyć cała drużyna, Organizator zezwala na przystąpienie do Konkurencji Laboratoryjnej drużyny o niepełnym składzie (minimalnie 2-osobowej). Praca takiej drużyny jest oceniana tak samo jak w przypadku drużyn o pełnym składzie.

5.  Organizator może pozbawić drużynę prawa do dalszego udziału w Turnieju, jeżeli naruszy ona niniejszy Regulamin, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonej pomocy lub komunikację między drużynami w trakcie trwania którejkolwiek z konkurencji.

6. Złamanie Regulaminu Turnieju przez jednego Uczestnika oznacza dyskwalifikację całej drużyny.

 

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Opiekunem naukowym II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego oraz Władzami Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.